Descripció
L’espai Litoral del Baix Empordà és un espai constituït per dues zones adjacents. La primera és la zona del Castell de Cap Roig és un espai de costa que es caracteritza pels seus elevats valors geològics i que compta, alhora, amb un ric patrimoni natural, estant englobat el seu conjunt dins una àrea de la Costa Brava d’excepcional bellesa. Només resten a la costa catalana alguns petits fragments relictes que presentin característiques similars. La naturalesa dels materials geològics i els processos erosius han determinat la formació d’un sector de costa amb un relleu molt singular que es presenta molt rocosa, amb penya-segats de considerable altura sotmesos a la forta acció dinàmica del mar i que constitueixen el refugi d’algunes espècies de la flora i fauna mediterrànies, rares i singulars. Sobresurten també la diversitat de les comunitats bentòniques, representatives d’aquest tram de costa catalana, que tenen a les illes Formigues el màxim exponent. I la segona zona son les Muntanyes de Begur són un espai litoral situat a l’extrem septentrional de la Serralada Litoral Catalana, entre la platja de Pals i la badia de Palamós. Les Muntanyes de Begur constitueixen la prolongació litoral (a l’est) de les Gavarres, de les quals se’n separen per una petita fossa tectònica (el Corredor de Palafrugell). L’espai considera diferents àrees litorals: el Cap de Begur, la Punta des Mut i el Cap de Sant Sebastià. Estan formades per petits turons granítics i esquistosos de relleu abrupte, en bona part encara coberts per formacions forestals de pinedes litorals de pinyer i suredes. La línia de costa està poblada per comunitats de penya-segats marins, i per biocenosi d’algues i animals de fons rocós.
Municipis inclosos
CODI Municipi Superfície
170139
Begur
535.94 ha
171100
Mont-ras
213.8 ha
171175
Palafrugell
169.23 ha
171181
Palamós
196.61 ha
171241
Pals
333.8 ha
171447
Regencós
43.59 ha
Espais del Pla d’Espais d’Interès Natural
CODI Nom
BGM

Muntanyes de Begur

CTC

Castell-Cap Roig

2. HÀBITATS I ESPÈCIES D’INTERÈS COMUNITARI

Tipus d´Hàbitats d’Interès Comunitari presents a l’espai
Codi Nom Presència
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1120* Alguers de posidònia segura
1170 Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals segura
82,34 km
1240 Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques segura
18,64 ha
0,56
2270* Dunes amb pinedes de pi pinyer o de pinastre segura
384,65 ha
11,54
8330 Coves marines submergides o semisubmergides segura
9330 Suredes segura
150,55 ha
4,52
9340 Alzinars i carrascars segura
240,97 ha
7,23
9540 Pinedes mediterrànies segura
455,94 ha
13,68
Espècies d’Interès Comunitari de presència segura a l’espai
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1083 Lucanus cervus
1 nº UTM10
1220 Emys orbicularis
1224 Caretta caretta
2 nº UTM10
1304 Rhinolophus ferrumequinum
1592,51 ha
47,79
1310 Miniopterus schreibersii
1 nº UTM10
1349 Tursiops truncatus
2 nº UTM10
Espècies d’Interès Comunitari de presència probable a l’espai
Codi Nom
Element Clau
Superfície en el LIC
% superficie del LIC
1303 Rhinolophus hipposideros
238,91 ha
7,17
1305 Rhinolophus euryale
5,01 ha
0,15
1307 Myotis blythii
745,26 ha
22,37
1324 Myotis myotis
1494,52 ha
44,85

Abans d’aplicar qualsevol mesura de conservació d’aquestes espècies, cal confirmar-ne la seva presència en l’espai.3. CONSERVACIÓ

Tipus de mesures de conservació aplicables (aquestes mesures han estat determinades per a tota la regió mediterrània)

Gestió preventiva
– Control de la qualitat de l’aigua a l’interior de la cova 8330
– Control de la qualitat de l’aigua a primera línia de costa , així com de l’adequada aportació de sediments. 1170
– Control de la qualitat de l’aigua allà on siguin presents els herbeis, així com de l’adequada aportació de sediments. 1120*
– Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s’aboquen a l’hàbitat per tal de reduïr l’aport de matèria orgànica i controlar l’excès de nutrients. 1170
1120*
– L’administració competent considerarà ús incompatible la pesca d’arrossegament en totes les localitats on és present l’hàbitat. 1120*
1170
– Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades. 1240
– Regulació del tipus d’embarcació amb permís de fondeig a la zona. Preferiblement embarcacions amb dipòsit d’aigües brutes, el qual no ha de ser buidat durant el fondeig. 1170
– Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d’activitats extractives que poguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l’hàbitat de l’espècie Emys orbicularis
Recuperació d’espècies amenaçades – reforços poblacionals
– Consolidació del programa de cria en captivitat Emys orbicularis
Recuperació d’espècies amenaçades – eliminació de riscos
– Control de depredadors terrestres, especialment teixó i guineu Emys orbicularis
Recuperació d’espècies amenaçades – reforços poblacionals
– Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions/reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones competidores Emys orbicularis
Control d’espècies exòtiques
– Control i eradicació d’espècies exòtiques en les masses d’aigua rellevants per a l’espècie Emys orbicularis
– Control d’espècies invasores propiciant la seva eradicació en les zones amb presència important de l’hàbitat. 1240
– Control de les espècies d’algues invasores. 1120*
Gestió de formacions vegetals
– Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita Emys orbicularis
Gestió o restauració d’ecosistemes /hàbitats
– Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients Emys orbicularis
Restauració d’àrees degradades
– Restauració dels indrets més degradats del tipus d’hàbitat en base a una identificació i valoració de l’estat de conservació. 2270*
Conservació de llocs d’interès geològic o geomorfològic
– Minimització del risc d’erosió. 2270*
Regulació de l’ús públic
– Ordenació de la freqüentació turística associada a l’ús d’aquest hàbitat (presència d’embarcacions,…). 8330
– Ordenació de la pràctica del submarinisme en les àrees on és present l’hàbitat 1120*
– Ordenació de la pràctica del submarinisme en les àrees on és present l’hàbitat. 1170
8330
– Ordenació del pas de persones i vehicles motoritzats en les zones on és present l’hàbitat. 2270*
– Regulació de l’escalada en zones rellevants de l’hàbitat amb presència d’espècies amenaçades. 1240
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
– Instal·lació de zones de fondeig ecològic. 1120*
Aprofitament sostenible Forestal
– Adequació de les estassades de l’estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d’evitar la tala d’espècies endèmiques, protegides o d’interès especial. 9340
– Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents classes d’edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors. 9540
– Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa 9340
– Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, tant a l’interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d’incendi. 9340
– Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a evolució natural. 9340
– Manteniment d’un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 9540
– Promoció d’una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb la conservació de la biodiversitat. 9540
9340
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
– Ús de la ramaderia extensiva per controlar l’excés de sotabosc 9340
9540
Aprofitament sostenible Pesquer
– Ordenació de les activitats d’explotació dels recursos pesquers en zones amb presència de l’hàbitat. 1170
– Ordenació i millora de les arts de pesca, com hams i xarxes. Caretta caretta
Construcció o adequació d’infraestructures
– Control de la creació de nous vials en àrees amb presència de l’hàbitat o de l’espècie 2270*
– Instal·lació d’esculls artificials de protecció contra la pesca d’arrossegament. 1120*
– Ubicació de les zones d’oci allunyades de l’hàbitat. 1240
Prevenció i lluita contra incendis
– Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540