ActualitatIlles FormiguesNoticies i Articles

El consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat la protecció del corall vermell tal i com havíem demanat

manifestació Illes formigues 6

El consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat la protecció del corall vermell tal i com havíem demanat

Us copiem el redactat de la resolució

AMICS DE LES ILLES FROMIGUES
C. Josep Pla, 43
17230 Palamós

El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà en la sessió ordinària del dia 11 de juny de 2018
va prendre entre altres, l’acord següent, que pres de l’esborrany de l’acta diu:

9. MOCIÓ DELS GRUPS COMARCALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU), ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM), CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP), CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU (CUP-PA) I
ENTESA PER A LA PROTECCIÓ DEL CORALL VERMELL AL LITORAL CATALÀ

El corall vermell (Corallium rubrum) va ser elevat l’any 2015 a la categoria “en perill d’extinció” a la llista vermella elaborada per la Unió Internacional per la Conservació de la Natura (UICN). A Catalunya, un estudi científic encarregat per la Generalitat l’any passat deixava ben clar que el corall vermell al litoral català es troba en estat “crític”. Per aquest motiu, i en coherència amb les polítiques de biodiversitat marina i protecció del litoral, la Generalitat va decretar una moratòria d’extracció de deu anys en l’àmbit de la seva competència, que són les aigües interiors, és a dir, des de Begur i fins a la frontera francesa.

En aquest sentit, es va comunicar al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) la necessitat d’ampliar aquesta protecció també en les aigües exteriors, que no són competència de la Generalitat. Tot i així, amb la recent resolució d’atorgament de 12 autoritzacions de pesca de corall vermell per exercir entre Arenys de Mar i Begur, s’ha constatat que han fet cas omís de la demanda i l’estudi dels científics. Així mateix, existeix un doble perjudici: d’una banda contra la conservació d’aquest recurs permetent que continuï la seva sobreexplotació i, alhora, dificultant enormement el control i la vigilància en
la zona de veda.

Atès que el dia 30 de gener de 2017 l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) va lliurar a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims l’Informe sobre l’estat de les poblacions de corall vermell (Corallium rubrum) a les aigües de Catalunya, subscrit també pel Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona, pel Laboratoire d’Ecogéochimie des Environnements Benthiques (LECOG-CNRS) i per la California State University, Northridge. D’acord amb aquest informe, les poblacions de corall vermell de la costa catalana no poden suportar la pressió de la pesca actual sense posar-ne en perill la persistència. A més, afirma que la majoria de les poblacions es poden considerar ecològicament extingides.

Les conclusions de l’informe recomanen a les administracions pesqueres competents que procedeixin amb caràcter d’urgència al tancament de la pesquera mitjançant l’establiment d’una moratòria de 20 anys ampliable.

Atès que el 7 d’abril a Catalunya s’aprova l’Ordre ARP/59/2017 per reduir les llicències per a la pesca de corall vermell durant la campanya 2017 i la suspensió temporal de la pesca fins
el 31/12/2027.

Atès que el 2 de novembre s’aprova l’Ordre Ministerial APM/1101/2017 elaborada des del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient pel que es convocava el procediment d’autorització per a l’extracció i venda de corall vermell establint com a zona de veda les aigües exteriors des del cap de Begur fins a França.

Atès que el 21 de desembre de 2017 es va remetre a la directora general de Recursos Pesquers de la Secretaria General de Pesca del MAPAMA un escrit del director general de Pesca i Afers Marítims sol·licitant reconsiderar la decisió d’atorgar aquestes autoritzacions, citant l’informe científic de gener de 2017 signat pel 14 científics que alertava de la precària situació del corall al litoral català.

Atès que el 6 d’abril es publica la Resolució de les autoritzacions d’extracció i venda de corall vermell en aigües exteriors per al període comprès entre el 10/04/2018 i el 09/04/2020, adjudicant 12 llicències en zona 1 de Catalunya incloent àrees d’alt valor ecològic com les Illes Formigues.

Atès que aquesta adjudicació es fa mitjançant una interpretació deliberadament restrictiva de la pròpia normativa estatal i va contra les mesures adoptades per la FAO l’any passat.
Per tots aquests motius, i entenent que aquesta decisió tindrà efectes negatius per al medi ambient i per al creixement i la reproducció del corall vermell i no es té constància de com ni quan es revertiran els danys, El Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà acorda per majoria absoluta amb els vots a favor dels senyors Joan Català, Jordi Cordón, Jaume Fontdevila, Rufino Guirado, Josep Puig, Lluís Pujol i Jordi Soler i de les senyores M. Teresa Frigola, Dolors Guirado, Magda Lupiáñez i M. Gràcia Serrats (CIU); dels senyors Martí Aldrich, Salvi Casas, Xavier Lloveras, Josep Piferrer i Joaquim Sabrià i de les senyores Ester Bonaventura, Mercè Català, M. Carme Güell, Susanna Mustera, Marta Puig i Estel Rodríguez (ERC-AM), dels senyors Òscar Aparicio, Josep López, Arturo Prades, Xavier Rangel i de les senyores Raquel Gallego i Marisol Perea (PSC-CP) i dels senyors Carles Ventura (CUP-PA) i Pedro Torres (ENTESA),total 30 vots i el vot en contra del senyor Sebastián Mateo (PP):

Primer. Instar el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a revocar l’adjudicació de les llicències d’autoritzacions d’extracció i venda de corall vermell en aigües exteriors al litoral català.
Segon. Instar el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a respectar la moratòria decretada per la Generalitat a les aigües interiors i fer-la extensiva a les totes les aigües exteriors de Catalunya.
Tercer. Instar el govern de l’estat Espanyol i a la Generalitat de Catalunya a reforçar el control de la pesca furtiva amb l’objectiu d’eliminar les conseqüències ambientals negatives d’aquesta pràctica i a eradicar la sensació d’invulnerabilitat dels furtius.
Quart. Instar la Generalitat de Catalunya a utilitzar aquesta parada biològica del corall per potenciar les campanyes de sensibilització que es duen a terme sobre l’elevat valor ambiental del corall i el risc de la seva explotació extractiva i l’alternativa d’explotar turísticament la presència de corall al fons marí de la zona en concret.
Cinquè. Col·laborar amb les escoles i els centres educatius de la comarca per a la sensibilització i la conscienciació del valor ecològic del medi subaquàtic com a patrimoni natural que cal preservar.
Sisè. Comunicar aquest acord al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA), a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat, a les entitats municipalistes, a la Fundació ENT, a l’Associació d’Amics de les Formigues, a la Fundació Mar, a la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques i a l’Associació de Centres d’Immersió de la Costa Brava.

El secretari,
(Signat electrònicament)
La Bisbal d’Empordà

 

DADES DE L’ANOTACIÓ
Oficina: Oficina Auxiliar de Registre Electrònic
Núm. de registre: 2018-S-RE-1364
Data de registre: 13 de juny de 2018, a les 11:39 hores
Tipus de document: Notificació Electrònica
Resum: Trasllat acord Ple d’aprovació de la Moció per a la protecció del coral vermell
al litoral català.
Relació de Tercers
Interessat: Associació d’Amics de les Formigues (G55260707)
Relació de Documents
Nom del document: Trasllat acord Ple Associació d’Amics de les Formigues.pdf
Codi de validació: 4Y3TESSPGZ72PXXXWRS235749
Expedients relacionats
Número de l’expedient: 6918/2018

 

 

 

Envia la teva opinió