ActualitatArticles

Manifest #SOS Costa Brava

Les Entitats, Associacions i organitzacions sota-signants
ACORDEM:

1. Declarar que la Costa Brava ha traspassat els límits de capacitat
de càrrega del territori, trobant-se en l’actualitat en una situació
de risc pel que fa als impactes ambientals, paisatgístics, als
recursos hídrics, la densitat, la mobilitat, la sostenibilitat
ambiental i l’equilibri del territori. Extrems que han de comportar
un canvi radical i immediat en totes les Polítiques públiques que
afecten a la Costa Brava i en particular les polítiques d’ordenació
del territori i l’urbanisme.

2. Requerir a totes les Administracions Públiques competents en
matèria d’Urbanisme, que procedeixin a l’aprovació i dotació d’un
règim efectiu de protecció de les zones forestals i dels espais
d’interès natural i paisatgístic del litoral gironí, que asseguri
l’adequada preservació dels seus valors i que impedeixi la seva
destrucció. I en particular, exigim la desclassificació dels boscos,
espais forestals i dels connectors naturals així com la prohibició
d’urbanitzar i edificar en terrenys amb pendents superiors al 20%.

3. Instem a tots els Ajuntaments de la Costa Brava, que procedeixin
a iniciar processos de revisió dels seus planejaments urbanístics o
expedients de modificació puntual, per a la desclassificació de sòls
urbanitzables no desenvolupats i per la desclassificació dels sòls
urbans no consolidats i no executats, en terrenys amb massa
forestal, forta pendent o amb impacte visual i paisatgístic.

4. Sol·licitem a tots els municipis i Ajuntaments de la Costa Brava,
constituir un Fons per adquirir terrenys amb valors naturals i
paisatgístics i amb finalitat de protecció, per formar una Reserva
de Patrimoni públic de sòl per a la seva preservació, en
compliment d’allò establert a l’article 160 apartat 5d del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprovà el Text Refós de la
Llei d’urbanisme.

5. Instem al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya a redactar, tramitar i aprovar un Pla
Director del Sistema Urbanístic Costaner (el PDUSC – 3), dirigit a la
desclassificació de sòls urbanitzables no desenvolupats i sòls
urbans no consolidats i no executats en tot el litoral gironí.

6. Requerim als municipis de la Costa Brava i de Catalunya en
general a aprovar Mocions de suport a la tramitació del PDUSC – 3,
per garantir la conservació de la qualitat paisatgística i
mediambiental de la Costa Brava.

7. Sol·licitem a la Generalitat de Catalunya i al Parlament de
Catalunya, la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya, per
salvaguardar i recuperar la part del litoral més amenaçada per la
urbanització i l’artificialització, a partir de l’adquisició pública del
sòl i transferència de la seva gestió als ajuntaments o entitats
locals, tot destinant recursos públics i ingressos de la taxa
turística a aquesta finalitat.

8. Requerim a l’Administració General de l’Estat i als Ajuntaments
executar tots els trams pendents dels camins de ronda, garantint,
d’una vegada per totes, el compliment de la servitud de trànsit i la
implantació de camins de ronda a tota la Costa Brava, en un
període no superior a 2 anys.

9. Exigim a l’Administració General de l’Estat, que procedeixi a la
nova delimitació de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) a la Costa
Brava així com de les zones de servitud de trànsit i protecció. I en
particular, a revisar la delimitació de la ZMT tot garantint que en
tots els trams amb penya-segats sensiblement verticals,
s’asseguri la fixació de la ZMT dalt del penya-segat i que des del
punt de coronació del penya-segat es delimitin i actualitzin la
resta de servituds, tot garantint una servitud de trànsit no inferior
a 6m i de fins a 20m en llocs de trànsit difícil o perillós i donant
compliment a allò establert a l’article 4.4 i 27 i concordants de la
Llei de Costes.

10. Sol·licitem al Congrés de Diputats la modificació de la Disposició
Transitòria Tercera de la Llei estatal 22/88 de 28 de Juliol de
Costes per tal de permetre que la servitud de protecció es situï a
no menys de 100m, en aquelles zones costaneres que, malgrat
estar classificades com a sòl urbà o urbanitzable per planejaments
urbanístics anteriors al 1988, aquests encara no s’han executat.

11. Requerim a la Diputació de Girona que doni suport, impulsi i
financi l’execució i desenvolupament de les Recomanacions i
Propostes d’Actuació contingudes al Catàleg d’espais d’interès
natural i paisatgístic del litoral gironí elaborat per l’ANG i per un
equip multi-disciplinar per encàrrec del CILMA i de la Diputació de
Girona.
Propostes que ja en l’any 2005 identificaven i assenyalaven els
espais crítics i els sòls urbanitzables i urbans que convenia
desclassificar atesos els valors naturals i paisatgístics que
s’afectaven i el fet de que no s’havien encara executat ni
desenvolupat. I propostes que, malgrat requerir d’una
actualització atès el temps transcorregut, no han estat encara en
bona part desenvolupades ni portades a la pràctica per les
diverses Administracions Locals afectades. Tot dotant
específicament amb recursos econòmics i línies d’ajuts les
mesures a desenvolupar per a la modificació del planejament i la
desclassificació dels espais.

12. Manifestem que el Projecte de declaració de la Costa Brava com a
Reserva de la Biosfera hauria d’esdevenir una oportunitat –tal
vegada la darrera- per impulsar totes les mesures de preservació
del litoral gironí que les Entitats proposem. A tal efecte, instem a
la Diputació de Girona i als 70 municipis adherits al Projecte, que
incorporin dins del projecte de declaració de la Costa Brava com a
Reserva de la Biosfera, les 11 Propostes que conté el Manifest SOS
Costa Brava

13. Demanem a totes les organitzacions i persones interessades, a
adherir-se al manifest mitjançant www.soscostabrava.org i
www.soscostabrava.cat, i contribuir a la campanya de captació de
donatius per a la defensa dels espais amenaçats de la Costa Brava.

www.soscostabrava.cat

www.soscostabrava.org

Envia la teva opinió