CONCURS DE FOTOGRAFIA: “IMPACTE HUMÀ SOBRE EL MEDI MARÍ”

Amics de les Illes Formigues convoca un concurs de fotografies denúncia amb la voluntat de fomentar la consciència col·lectiva de que cadascú de nosaltres pot ser protagonista en la defensa del medi ambient.

És un concurs fàcil, assequible a tothom on un jurat seleccionarà les millors i on el millor premi serà la satisfacció d’haver-hi participat.

Les fotografies quedaran exposades en el Museu de la Pesca de Palamós i endreçades en el record més íntim de cada concursant i espectador.

Adjuntem les bases i animen a tots els que comparteixen la nostra sensibilitat a participar-hi

 

 1. ENTITAT ORGANITZADORA I OBJECTIU

Associació  Amics de les Illes Formigues , en endavant Amics de les Illes Formigues, organitza un concurs fotogràfic a la xarxa social Instagram titulat: “L’impacte humà sobre el medi marí” dins de les activitats que realitzem cada estiu.

Els i les concursants hauran de presentar fotografies que descriguin l’impacte humà en el medi marí.

 1. PERÍODE PROMOCIONAL I ÀMBIT D’ APLICACIÓ

La campanya es portarà a terme durant el període comprès entre el divendres 8 de juliol i el

diumenge 28 d’agost ambdós inclosos.

Amics de les Illes Formigues es reserva el dret d’ampliar o modificar les dates de promoció si ho considera oportú, comunicant als participants aquests canvis.

L’entitat es reserva el dret d’eliminar qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció o a aquell del qual s’ evidenciï o sospiti una actuació irregular en el sentit descrit.

 

 1. MECÀNICA, MODE DE PARTICIPACIÓ I SELECCIÓ DE LES PERSONES GUANYADORES

Durant el període del concurs les persones que hi desitgin participar hauran de:

 • Començar a seguir el compte d’Instagram d’Illes formigues amb el seu compte personal de Instagram si és que encara no ho feien.
 • Enviar una foto a socis@amicsillesformigues.com, o bé enviar al perfil @illesformigues una captura de pantalla de la publicació que el o la participant hagi publicat al seu Feed o Story personal, en què l’element principal sigui una fotografia per denunciar l’impacte humà en el medi marí amb anotació de lloc, dia i hora i  un títol i Utilitzar el hashtag #ElMarEsFragil.
 • Des del perfil d’Instagram @illesformigues s’aniran publicant les fotos seleccionades juntament amb la descripció enviada, per valorar també la opinió i les reaccions de les persones seguidores del concurs.

A més, fora de concurs, es podran publicar algunes o totes les fotos a les xarxes socials dels Amics de les Illes Formigues, tant a Twitter com a Facebook.

 1. PREMI

Els premis consistiran en:

 • 1er Premi: Sortida amb Caiac per a dues persones + bateig de submarinisme amb vaixell+ llibre + samarreta
 • 2n Premi: Bateig de submarinisme + llibre + Samarreta
 • 3r Premi: Lloguer Caiac dues hores + llibre + Samarreta

Els guanyadors es comprometen a enviar el “rebut” del premi quan els sigui requerit.

 

 1. MECÀNICA D’ADJUDICACIÓ DEL PREMI

El jurat, format per membres de l’associació i fotògrafs professionals, seran els encarregats d’elegir els tres guanyadors finalistes.

A més, s’elegiran les 20 fotografies amb més puntuació i millor valorades pels seguidors del concurs, i s’imprimiran per fer-ne una exposició pública en un equipament municipal que es confirmarà a través dels canals de comunicació de l’entitat.

Els premiats autoritzen que el seu nom d’Instagram i la foto amb la qual participin en el concurs siguin publicats al web i a les xarxes socials dels Amics de les Illes Formigues.

Les persones guanyadores seran avisades o bé via correu electrònic, o bé mitjançant un comentari a la foto amb la qual participin per poder informar-lo de la data i hora de lliurament del premi.

 

 1. COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS

La comunicació oficial dels guanyadors es realitzarà el divendres 9 de setembre de forma pública a través del perfil d’Instagram, així com de forma privada enviant un missatge o e-mail als guanyadors, en el qual se’ls sol·licitaran les següents dades:

 • Dades personals: nom i cognoms, adreça, telèfon i edat.

Els guanyadors/es hauran de fer l’enviament de les fotografies en qualitat d’impremta de cara a l’exposició fotogràfica.

La fotografia ha de ser enviada abans del dijous 24 de setembre a les 22h a l’adreça de correu electrònic socis@amicsillesformigues.com

També es comunicaran els guanyadors de forma pública al Twitter i Facebook dels Amics de les Illes Formigues.

 

 1. DADES PERSONALS

Les dades que els participants proporcionin formaran part d’un fitxer “Promocions i

Concursos” titularitat de l’associació Illes Formigues.

Els participants podran exercitar els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a socis@amicsillesformigues.com

 

 1. DE LES FOTOGRAFIES

Les fotografies participants hauran de ser de l’autoria de l’usuari/a que les publiqui o enviï.

Si a les fotografies aparegués alguna persona que fos menor d’edat en la data de la promoció, serà requisit que es trameti juntament amb la fotografia, un document d’autorització de cessió de drets d’ imatge dels menors.

Amics de les Illes Formigues està legitimat en tot moment per no tenir en consideració la participació de fotografies que:

 1. Siguin de contingut ofensiu, denigrant per a les persones, animals, creences, usos i bons costums.
 2. Atempten contra els drets d’intimitat, honor i pròpia imatge de tercers, o que continguin a mode enunciatiu però no limitatiu, connotacions racistes, sexistes, homòfobes, i/o discriminatòries, comentaris, imatges, etc., obscens, lascius, difamatoris o qualsevol altre que atempten contra la dignitat de tercers, contra la moral i/o contra l’ordre públic, que incitin o es refereixin a la violència, a pràctiques perilloses, comportaments negligents, imprudents o il·legals, i que resultin contraris al bon gust, els bons costums i tots aquells treballs que puguin causar rebuig social.

9. UTILITZACIÓ DE NOM, IMATGE DELS PARTICIPANTS.

Els participants presten el seu consentiment exprés Amics de les Illes Formigues en el cas que aquesta entitat decidís utilitzar el nom o imatge en qualsevol suport de comunicació, incloses pàgines web i xarxes socials, etc., amb finalitats comercials o informatives, sempre que aquestes es relacionin amb la present promoció, sense que això generi dret a favor de les persones guanyadores i finalistes a rebre cap contraprestació per això. Aquest consentiment es presta de forma gratuïta, per això, sense limitació territorial ni de suports i amb la vigència temporal màxima establerta a la llei.

 

 1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE LES FOTOGRAFIES PARTICIPANTS

Els autors de les fotografies participants cedeixen de forma gratuïta a Amics de les Illes Formigues en exclusiva, qui adquireix, de manera universal i per territori i temps il·limitats, lliure de regalies, tots els drets d’explotació de les fotografies, inclosos els drets de reproducció i comunicació pública, de transformació i de distribució, per a qualsevol suport de comunicació i mitjà.

 

 1. FRAU

El no compliment pels participants de les condicions aquí descrites legitimarà els Amics de les Illes Formigues a prendre les mesures pertinents destinades a evitar abusos i fraus, eximint el mateix del lliurament de premis o regals als quals no compleixin els requeriments aquí especificats.

Quedaran exclosos de la present acció promocional aquells usuaris o participants que facilitin dades falses o que utilitzin comptes de correu electrònic creats àdhuc o a propòsit per suplantar terceres persones, la qual cosa comporta una actuació d’engany i frau, no només al respecte de les presents bases, sinó pel que fa a la resta de participants .

 

 1. RESPONSABILITAT

Amics de les Illes Formigues no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol traïció imputable a tercers o a Internet que puguin afectar el desenvolupament del concurs.

En cap cas Amics de les Illes Formigues serà responsable dels serveis que qualsevol entitat amb la qual aquest col·labori, presti el guanyador com a conseqüència del premi lliurat. L’entitat s’eximeix de tota responsabilitat de les incidències, retards o faltes que poguessin produir-se en lliurament o recepció dels premis, ja que aquesta responsabilitat correspon al proveïdor del premi.

L’obligació d’Amics Illes Formigues queda limitada a lliurar el premi ofert en les condicions assenyalades i amb els requeriments establerts en aquestes Bases. En conseqüència, Amics de les Illes Formigues no serà responsable de cap dany o perjudici de qualsevol naturalesa que pogués patir el guanyador i/o un tercer, amb motiu de o en relació a l’obtenció i posterior ús de premi.

En tot cas, tractant-se d’ Internet, Amics de les Illes Formigues exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, malgrat les mesures de seguretat adoptades, poguessin deure’ s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris i de tercers aliens a l’Associació Amics de les Illes Formigues i, en particular, encara que no de forma exclusiva, per danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la suplantació de la personalitat d’ un tercer, efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través d’ Internet.

 

 1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.

Tots els participants es comprometen pel simple fet de participar a l’ acceptació de les condicions expressades en aquestes bases.

Per al coneixement de qualsevol litigi que pogués exposar-se quant a la interpretació o aplicació de les presents bases, tant Amics de les Illes Formigues com els participants d’aquesta promoció se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Girona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls.

 

 1. DESVINCULACIÓ D’INSTAGRAM

Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquest concurs, ni hi està associat.

L’usuari es desvincula totalment d’Instagram, i és conscient que està proporcionant la seva informació a Amics de les Illes Formigues i no a Instagram. La informació que proporcioni només s’ utilitzarà per tramitar la participació del concursant i per comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram.

La plataforma està exonerada de tota responsabilitat per part de cada concursant o participant.

 

 1. CONSULTES I RECLAMACIONS

Per a qualsevol reclamació o consulta relacionada amb aquest concurs, pot posar-se en contacte amb Amics de les Illes Formigues a la següent adreça de correu electrònic socis@amicsillesformigues.com

 

Envia la teva opinió