ActualitatNoticiesNoticies i Articles

Treballem per la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

Amics de les Illes Formigues segueix treballant per la gestió de la conservació del nostre litoral.

Els agents que conformen la Taula ens anem reunim periòdicament per assolir aquest final del 2019 les primeres línies per complir els objectius de la Taula;

  • Vetllar per la conservació i millora del patrimoni natural, cultural, i paisatgístic de l’àmbit.
  • Vetllar per la comptabilització dels usos i activitats socioeconòmiques que es desenvolupen en l’espai amb la conservació del seu patrimoni.
  • Facilitar la cooperació dels diferents actors que hi son representats.

A partir d’uns sèrie de compromisos que els diferents àmbits

  • Entitats de la societat civil
  • Economia blava i activitats al mar
  • Comunitat científica
  • Administració pública

varem acordar;

PROPOSTA DE COMPROMISOS GENERALS DE COL.LABORACIÓ
DELS MEMBRES DE LA TAULA
EL DECÀLEG

Les persones i entitats membres de la Taula de Cogestió es comprometen, en
la mesura del possible, a:
1. Aportar i promoure la expertesa local i el coneixement natural, cultural i
paisatgístic del territori amb la voluntat i el compromís d’implicar-se en la
seva conservació.
2. Incentivar i col·laborar en accions de conservació, vigilància i millora del
medi marí.
3. Contribuir a la transferència de coneixements cap a la resta de la Societat
sobre l’estat, el funcionament i el monitoratge dels ecosistemes marins i
l’impacte de les diverses activitats.
4. Afavorir la creació de sinèrgies entre el diferents àmbits i subàmbits de la
Taula per desenvolupar les diferents accions i implementar projectes
conjunts.
5. Promoure i divulgar les bones pràctiques dels diferents sectors cap als
propis sectors i cap a la resta de la Societat.
6. Realitzar les activitats en el medi marí de manera sostenible perquè
suposin un valor afegit en el desenvolupament local.
7. Promoure el territori i els productes locals amb criteris de qualitat i
sostenibilitat.
8. Implicar-nos en accions de formació, educació, sensibilització i
conscienciació dels valors naturals, culturals i paisatgístics.
9. Impulsar la cooperació i coordinació entre tots nosaltres per a una òptima
ordenació dels usos i activitats dins l’àmbit de la Taula, amb l’esperit
d’assolir una convivència respectuosa.
10. Complir amb els acords consensuats dins Taula i fer un seguiment del seu
impacte.

Envia la teva opinió