Estudi de recursos marins objecte de pesca marítima recreativa

Estudi sobre els recursos marins objecte de pesca marítima recreativa

En aquesta ocasió volem donar-vos a conèixer el recent encàrrec per dur a terme un estudi sobre els recursos marins objecte de pesca marítima recreativa realitzat per la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, tal com es va acordar en la darrera sessió del Grup de Treball de Concursos de Pesca Subaquàtica.

D’acord amb el què es va acordar en el marc d’aquesta sessió de treball, l’estudi es basarà en una metodologia que ha estat avalada científicament per la mateixa Taula, per tal que puguin obtenir-se dades que siguin reproduïbles i amb possibilitat d’establir-ne comparacions amb altres zones del litoral de Catalunya o de la Mediterrània més propera.

Quins són els objectius que es pretenen assolir?

Així doncs, i per tal de donar impuls al present projecte, l’equip de la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, coordinat per Bernat Hereu com a investigador responsable, està treballant per a donar cobertura i resposta a 2 objectius principals:

  1. Establir la caracterització de les comunitats de peixos vulnerables respecte a la pesca del litoral del Baix Empordanès, concretament a l’espai protegit Natura 2000 Litoral del Baix Empordà.
  2. Dur a terme una comparativa entre el nivell d’abundàncies amb altres zones que també estan protegides i, alhora, amb algunes que no ho estan, per tal d’abstreure l’efecte i l’impacte que hi té la pesca i l’estat de les seves poblacions.

Els resultats que s’aconsegueixin fruit d’aquesta investigació esdevindran una primera estimació i, en conseqüència, un valor referencial de l’estat de les poblacions, permetent esbossar mesures consensuades per la gestió de l’activitat pesquera, tant la recreativa, com l’esportiva i/o professional.

Quina metodologia de treball se seguirà?

Pel que fa a la metodologia que se seguirà per la recollida d’informació, s’analitzaran concretament extensions de terreny consecutives de 500 m2, analitzant-ne a cada un d’ells la seva composició específica, la densitat, la talla individual en centímetres i la biomassa. 

També s’establirà la categorització dels hàbitats, prenent com a mesures la composició, la rugositat, el pendent, l’hàbitat i una especificació de les espècies vulnerables a l’acció de la pesca (espècies potencials, rajades i taurons i espècies ocasionals).

Cada un dels terrenys estudiats i examinats s’enregistrarà en vídeo per poder complementar i contrastar censos, i obtenir-ne un registre de referència.

En quins períodes es realitzarà la investigació?

La investigació s’efectuarà en 3 fases consecutives; la primera d’elles consistent en la realització de tasques de mostreig i feina de camp, corresponent al període de juliol de 2023, la segona d’elles per efectuar la presentació de resultats preliminars, prevista pel mes d’octubre de 2023, i la tercera i última per la presentació de l’informe final, prevista el febrer del 2024.

Envia la teva opinió